Senior leaders of the
Communist Party of China
[To the list of countries]
[To the ZPC Homepage]

See the Chinese Political Leaders main page. Look for biographies of the leaders (in Spanish) at CIDOB website.

7th Congress, 1945 - 8th Congress, 1956 - 9th Congress, 1969 - 10th Congress, 1973 - 11th Congress, 1977 - 12th Congress, 1982 - 13th Congress, 1987 - 14th Congress, 1992 - 15th Congress, 1997 - 16th Congress, 2002 - 17th Congress, 2007 - 18th Congress, 2012 - 19th Congress, 2017


7th National Congress of the Communist Party of China, 23 April-11 June 1945
Chairman
Mao Zedong    (†1976)

Secretariat of the Central Committee
Mao Zedong    (†1976)
Zhu De      (†1976)
Liu Shaoqi    (†1969)
Zhou Enlai    (†1976)
Ren Bishi    (†1950)
Chen Yun     (†1995)

Political Bureau of the Central Committee
Mao Zedong    (†1976)
Zhu De      (†1976)
Liu Shaoqi    (†1969)
Zhou Enlai    (†1976)
Ren Bishi    (†1950)
Chen Yun     (†1995)
Kang Sheng    (†1975)
Peng Zhen    (†1997)
Dong Biwu    (†1975)	
Lin Boqu     (†1960)
Zang Wentian   (†1976)
Peng Dehuai   (†1974)
Gao Gang     (†1955) (to 1955)
Lin Biao     (†1971) (from 1955)
Deng Xiaoping  (†1997) (from 1955)

8th National Congress of the Communist Party of China, 15-27 September 1956
Chairman
Mao Zedong    (†1976)

Vice-Chaimen
Liu Shaoqi    (†1969) (to 1968)
Zhou Enlai    (†1976)
Zhu De      (†1976)
Chen Yun     (†1995)
Lin Biao     (†1971) (from 1958)

General Secretary
Deng Xiaoping  (†1997) (to 1957)

Standing Committee of the Political Bureau
Mao Zedong    (†1976)
Liu Shaoqi    (†1969) (to 1968)
Zhou Enlai    (†1976)
Zhu De      (†1976)
Chen Yun     (†1995)
Lin Biao     (†1971) (from 1958)
Deng Xiaoping  (†1997) (to 1967)
Tao Zhu     (†1969) (1966-1967)
Chen Boda    (†1989) (from 1966)
Kang Sheng    (†1975) (from 1966)
Li Fuchun    (†1975) (from 1966)

Political Bureau of the Central Committee
Mao Zedong    (†1976)      
Liu Shaoqi    (†1969) (to 1968) 
Zhou Enlai    (†1976)      
Zhu De      (†1976)      
Chen Yun     (†1995)      
Lin Biao     (†1971)      
Deng Xiaoping  (†1997) (to 1967) 
Tao Zhu     (†1969) (1966-1967)
Peng Zhen    (†1997) (to 1966)
Chen Yi     (†1972) (to 1967)
Peng Dehuai   (†1974) (to 1966)
Li Fuchun    (†1975)
Lin Boqu     (†1960)      
Dong Biwu    (†1975)   
Liu Bocheng   (†1986)
Luo Ronghuan   (†1963)
He Long     (†1969)
Li Xiannian   (†1992)
Ke Qingshi    (†1965) (from 1958)
Li Jingquan   (†1989) (from 1958)
Tan Zhenlin   (†1983) (from 1958)
Chen Boda    (†1989) (from 1966) 
Kang Sheng    (†1975) (from 1966)
Xu Xiangqian   (†1990) (from 1966) 
Nie Rongzhen   (†1992) (from 1966) 
Ye Jianying   (†1986) (from 1966)

Alternate members of the Political Bureau
Wu Lanfu     (†1988)   
Zhang Wentian  (†1976)    
Lu Dingyi    (†1996)   
Bo Yibo     (†2007) (to 1966)  
Chen Boda    (†1989) (to 1966) 
Kang Sheng    (†1975) (to 1966)
Li Xuefeng    (†2003) (from 1966) 
Song Renqiong  (†2005) (from 1966)
Xie Fuzhi    (†1972) (from 1966)

9th National Congress of the Communist Party of China, 1-24 April 1969
Chairman
Mao Zedong    (†1976)

Vice-Chaiman
Lin Biao     (†1971)

Standing Committee of the Political Bureau
Mao Zedong    (†1976)
Zhou Enlai    (†1976)
Lin Biao     (†1971)
Chen Boda    (†1989) 
Kang Sheng    (†1975)

Political Bureau of the Central Committee
Mao Zedong    (†1976)  
Zhou Enlai    (†1976)  
Lin Biao     (†1971)  
Chen Boda    (†1989)
Kang Sheng    (†1975)
Ye Qun      (†1971)  
Ye Jianying   (†1986)  
Liu Bocheng   (†1986)  
Huang Yongsheng (†1983)  
Jiang Qing    (†1991)
Zhu De      (†1976)
Xu Shiyou    (†1985)
Chen Xilian   (†1999)
Li Xiannian   (†1992)
Dong Biwu    (†1975)
Li Zuopeng    (†2009) 
Wu Faxian    (†2004)
Zhang Chunqiao  (†2005)
Qiu Huizuo    (†2002)
Yao Wenyuan   (†2005)
Xie Fuzhi    (†1972)

Alternate members of the Political Bureau
Ji Dengkui    (†1988)
Li Xuefeng    (†2003)
Li Desheng    (†2011)
Wang Dongxing  (†2015)

10th National Congress of the Communist Party of China, 24-28 August 1973
Chairman
Mao Zedong    (†1976) 
Hua Guofeng   (†2008) (from 1976)

Vice-Chaimen
Zhou Enlai    (†1976) 
Wang Hongwen   (†1992) (to 1977)
Kang Sheng    (†1975)
Ye Jianying   (†1986) 
Li Desheng    (†2011) (to 1975)
Deng Xiaoping  (†1997) (1975-1976 and from 1977)
Hua Guofeng   (†2008) (from 1976)

Standing Committee of the Political Bureau
Mao Zedong    (†1976)
Zhou Enlai    (†1976)
Wang Hongwen   (†1992) (to 1977)
Kang Sheng    (†1975)
Ye Jianying   (†1986)
Li Desheng    (†2011) (to 1975)
Zhu De      (†1976)
Zhang Chunqiao  (†2005) (to 1977)
Dong Biwu    (†1975)

Political Bureau of the Central Committee
Mao Zedong    (†1976)                
Zhou Enlai    (†1976)
Wang Hongwen   (†1992) (to 1977)            
Kang Sheng    (†1975)
Ye Jianying   (†1986)                 
Li Desheng    (†2011) (to 1975) 
Zhu De      (†1976)                 
Zhang Chunqiao  (†2005) (to 1977)
Dong Biwu    (†1975)
Wei Guoqing   (†1989)                 
Liu Bocheng   (†1986)                 
Jiang Qing    (†1991) (to 1977)            
Xu Shiyou    (†1985)
Hua Guofeng   (†2008)
Ji Dengkui    (†1988)
Wu De      (†1995)
Wang Dongxing  (†2015)
Chen Yonggui   (†1986)
Chen Xilian   (†1999)
Li Xiannian   (†1992)
Yao Wenyuan   (†2005) (to 1977)
Deng Xiaoping  (†1997) (from 1973)

Alternate members of the Political Bureau
Wu Guixian   
Su Zhenhua    (†1979)
Ni Zhifu     (†2013)
Sai Fuding    (†2003)

11th National Congress of the Communist Party of China, 12-18 August 1977
Chairman
Hua Guofeng   (†2008) (to 1981)
Hu Yaobang    (†1989) (from 1981)

General Secretary
Hu Yaobang    (†1989) (from 1980)

Vice-Chaimen
Ye Jianying   (†1986)
Deng Xiaoping  (†1997)
Li Xiannian   (†1992)
Wang Dongxing  (†2015) (to 1980)
Chen Yun     (†1995) (from 1978)
Zhao Ziyang   (†2005) (from 1980)
Hua Guofeng   (†2008) (from 1981) 

Standing Committee of the Political Bureau
Hua Guofeng   (†2008)
Ye Jianying   (†1986)
Deng Xiaoping  (†1997)
Li Xiannian   (†1992)
Wang Dongxing  (†2015) (to 1980)
Chen Yun     (†1995) (from 1978)
Hu Yaobang    (†1989) (from 1980)
Zhao Ziyang   (†2005) (from 1980)

Political Bureau of the Central Committee
Hua Guofeng   (†2008)     
Ye Jianying   (†1986)
Deng Xiaoping  (†1997)
Li Xiannian   (†1992)
Wang Dongxing  (†2015) (to 1980)
Geng Biao    (†2000)
Wei Guoqing   (†1989)
Su Zhenhua    (†1979)
Nie Rongzhen   (†1992)
Wu Lanfu     (†1988)
Ni Zhifu     (†2013)
Fang Yi     (†1997)
Li Desheng    (†2011)
Xu Xiangqian   (†1990)
Peng Chong    (†2010)
Yu Qiuli     (†1999)    
Liu Bocheng   (†1986)       
Xu Shiyou    (†1985)
Zhang Tingfa   (†2010)
Chen Yonggui   (†1986)    
Chen Xilian   (†1999) (to 1980)  
Wu De      (†1995) (to 1980)
Ji Dengkui    (†1988) (to 1980) 
Wang Zhen    (†1993) (from 1978)  
Chen Yun     (†1995) (from 1978)
Hu Yaobang    (†1989) (from 1978) 
Zhao Ziyang   (†2005) (from 1979) 
Peng Zhen    (†1997) (from 1979)

Alternate members of the Political Bureau
Chen Muhua    (†2011)
Zhao Ziyang   (†2005) (to 1979) 
Sai Fuding    (†2013)

12th National Congress of the Communist Party of China, 1-11 September 1982
General Secretary
Hu Yaobang    (†1989) (to 1987)
Zhao Ziyang   (†2005) (from 1987)

Standing Committee of the Political Bureau
Hu Yaobang    (†1989) 
Ye Jianying   (†1986) (to 1985)
Deng Xiaoping  (†1997) 
Zhao Ziyang   (†2005)
Li Xiannian   (†1992) 
Chen Yun     (†1995)

Political Bureau of the Central Committee
Hu Yaobang    (†1989)   
Ye Jianying   (†1986) (to 1985) 
Deng Xiaoping  (†1997)   
Zhao Ziyang   (†2005) 
Li Xiannian   (†1992)
Chen Yun     (†1995)   
Wan Li      (†2015)        
Xi Zhongxun   (†2002)  
Fang Yi     (†1997)
Yang Shangkun  (†1998)
Peng Zhen    (†1997)
Liao Chengzhi  (†1983)   
Yang Dezhi    (†1994)   
Yu Qiuli     (†1999)   
Hu Qiaomu    (†1992)   
Ni Zhifu     (†2013)
Wang Zhen    (†1993) (to 1985)
Wei Guoqing   (†1989) (to 1985) 
Wu Lanfu     (†1988) (to 1985) 
Deng Yingchao  (†1992) (to 1985) 
Li Desheng    (†2011) (to 1985) 
Song Renqiong  (†2005) (to 1985)
Zhang Tingfa   (†2010) (to 1985) 
Nie Rongzhen   (†1992) (to 1985)
Xu Xiangqian   (†1990) (to 1985) 
Tian Jiyun        (from 1985) 
Qiao Shi     (†2015) (from 1985)
Li Peng     (†2019) (from 1985) 
Wu Xueqian    (†2008) (from 1985) 
Hu Qili         (from 1985)
Yao Yilin    (†1994) (from 1985) 

Alternate members of the Political Bureau
Yao Yilin    (†1994) (to 1985)
Qin Jiwei    (†1997)
Chen Muhua    (†2011)

13th National Congress of the Communist Party of China, 25 October-1 November 1987
General Secretary
Zhao Ziyang   (†2005) (to 1989)
Jiang Zemin       (from 1989)

Standing Committee of the Political Bureau
Zhao Ziyang   (†2005) (to 1989)
Li Peng     (†2019)     
Qiao Shi     (†2015)
Hu Qili         (to 1989)
Yao Yilin    (†1994)
Jiang Zemin       (from 1989) 
Song Ping        (from 1989)
Li Ruihuan        (from 1989)

Political Bureau of the Central Committee
Zhao Ziyang   (†2005) (to 1989)
Li Peng     (†2019)
Qiao Shi     (†2015)
Hu Qili         (to 1989)
Yao Yilin    (†1994)
Jiang Zemin
Song Ping 
Li Ruihuan       
Hu Yaobang    (†1989)
Yang Shangkun  (†1998)  
Wan Li      (†2015)
Li Tieying
Tian Jiyun   
Li Ximing    (†2008)   
Yang Rudai    (†2018)   
Qin Jiwei    (†1997)
Wu Xueqian    (†2008)

Alternate members of the Political Bureau 
Ding Guangen   (†2012)

14th National Congress of the Communist Party of China, 12-18 October 1992
General Secretary
Jiang Zemin

Standing Committee of the Political Bureau
Jiang Zemin 
Li Peng     (†2019)    
Qiao Shi     (†2015)
Li Ruihuan
Zhu Rongji 
Liu Huaqing   (†2011) 
Hu Jintao

Political Bureau of the Central Committee
Jiang Zemin
Li Peng     (†2019)    
Qiao Shi     (†2015)
Li Ruihuan
Zhu Rongji
Liu Huaqing   (†2011)
Hu Jintao
Ding Guangen   (†2012) 
Tian Jiyun
Li Lanqing
Li Tieying
Yang Baibing   (†2013)
Wu Bangguo
Zou Jiahua
Chen Xitong   (†2013) (to 1995) 
Jiang Chunyun
Qian Qichen   (†2017)
Wei Jianxing   (†2015)
Xie Fei     (†1999)
Tan Shaowen   (†1993)
Huang Ju     (†2007) (from 1994)

Alternate members of the Political Bureau 
Wen Jiabao
Wang Hanbin

15th National Congress of the Communist Party of China, 12-September 1997
General Secretary
Jiang Zemin 

Standing Committee of the Political Bureau
Jiang Zemin
Li Peng     (†2019)    
Zhu Rongji
Li Ruihuan
Hu Jintao
Wei Jianxing   (†2015)
Li Lanqing

Political Bureau of the Central Committee
Jiang Zemin
Li Peng     (†2019)    
Zhu Rongji
Li Ruihuan
Hu Jintao
Wei Jianxing   (†2015)
Li Lanqing
Ding Guangen   (†2012)
Tian Jiyun
Li Changchun
Li Tieying
Wu Bangguo
Wu Guanzheng
Chi Haotian
Zhang Wannian  (†2015) 
Luo Gan
Jiang Chunyun
Jia Qinglin
Qian Qichen   (†2017) 
Huang Ju (†2007)
Wen Jiabao
Xie Fei (†1999)

Alternate members of the Political Bureau
Zeng Qinghong
Wu Yi

16th National Congress of the Communist Party of China, 8-14 November 2002
General Secretary
Hu Jintao

Standing Committee of the Political Bureau
Hu Jintao
Wu Bangguo
Wen Jiabao
Jia Qinglin
Zeng Qinghong
Huang Ju (†2007)
Wu Guanzheng
Li Changchun
Luo Gan

Political Bureau of the Central Committee
Hu Jintao
Wu Bangguo
Wen Jiabao
Jia Qinglin
Zeng Qinghong
Huang Ju (†2007)
Wu Guanzheng
Li Changchun 
Luo Gan
Zeng Peiyan
Cao Gangchuan
Guo Boxiong
He Guoqiang
Yu Zhengsheng
Zhou Yongkang 
Chen Liangyu (to 2006)
Zhang Dejiang
Zhang Lichang
Liu Yunshan
Wu Yi
Liu Qi
Wang Zhaoguo
Wang Lequan 
Hui Liangyu

Alternate members of the Political Bureau
Wang Gang

17th National Congress of the Communist Party of China, 15-21 October 2007
General Secretary
Hu Jintao

Standing Committee of the Political Bureau
Hu Jintao
Wu Bangguo 
Wen Jiabao 
Jia Qinglin
Li Changchun 
Xi Jinping
Li Keqiang 
He Guoqiang 
Zhou Yongkang

Political Bureau of the Central Committee
Hu Jintao
Wu Bangguo 
Wen Jiabao 
Jia Qinglin
Li Changchun 
Xi Jinping
Li Keqiang 
He Guoqiang 
Zhou Yongkang
Wang Gang
Wang Lequan
Wang Zhaoguo
Wang Qishan
Hui Liangyu
Liu Qi
Liu Yunshan
Liu Yandong
Li Yuanchao
Wang Yang
Zhang Gaoli
Zhang Dejiang
Yu Zhengsheng
Xu Caihou
Guo Boxiong
Bo Xilai (to Apr 2012)

18th National Congress of the Communist Party of China, 8-14 November 2012
General Secretary
Xi Jinping

Standing Committee of the Political Bureau
Xi Jinping
Li Keqiang 
Zhang Dejiang
Yu Zhengsheng
Liu Yunshan
Wang Qishan
Zhang Gaoli

Political Bureau of the Central Committee
Xi Jinping
Li Keqiang 
Zhang Dejiang
Yu Zhengsheng
Liu Yunshan
Wang Qishan
Zhang Gaoli
Ma Kai
Wang Huning
Liu Yandong 
Liu Qibao
Xu Qiliang
Sun Chunlan 
Sun Zhengcai (to 2017)
Li Jianguo
Li Yuanchao
Wang Yang
Zhang Chunxian
Fan Changlong
Meng Jianzhu
Zhao Leji
Hu Chunhua
Li Zhanshu
Guo Jinlong
Han Zheng

19th National Congress of the Communist Party of China, 18-24 October 2017
General Secretary
Xi Jinping

Standing Committee of the Political Bureau
Xi Jinping
Li Keqiang 
Li Zhanshu
Wang Yang
Wang Huning
Zhao Leji
Han Zheng

Political Bureau of the Central Committee
Xi Jinping
Li Keqiang 
Li Zhanshu
Wang Yang
Wang Huning
Zhao Leji
Han Zheng
Ding Xuexiang
Wang Chen
Liu He
Xu Qiliang
Sun Chunlan
Li Xi
Li Qiang
Li Hongzhong
Yang Jiechi
Yang Xiaodu
Zhang Youxia
Chen Xi
Chen Quanguo
Chen Miner
Hu Chunhua
Guo Shengkun
Huang Kunming
Cai Qi

Secretariat of the Central Committee
Wang Huning
Ding Xuexiang
Yang Xiaodu
Chen Xi
Guo Shengkun
Huang Kunming
You Quan

[To the list of countries] [To the ZPC Homepage]


ZPC homepage© Copyright ZPC, Roberto Ortiz de Zαrate, 1996-2022
URL of this page: http://zarate.eu/china2.htm | E-mail: zpc@zarate.eu